Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Виктор Станиславов Аврамов, Философски факултет

зала 500

Защита на докторската дисертация на Виктор Станиславов Аврамов на тема "Процесът на изработване на енергийна политика на ЕС актьори, комуникация и взаимодействие: възникване и развитие на сътрудничество в процеса на изработване на общата енергийна политика на ЕС" в професионално направление 3.3. Политически науки, Публична администрация, Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. Тодор Танев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: