Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Виктор Димитров Токушев, Юридически факултет

зала Америка за България, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Виктор Димитров Токушев, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право / Гражданско и семейно право / за присъждане на образователна и научна степен "доктор".

Тема: "Дружества със специална инвестиционна цел"

Председател на научното жури: проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: