Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Вихър Георгиев Георгиев, Философски факултет

Философски факултет, Ректорат, зала 63

 

Защита на докторската дисертация на Вихър Георгиев Георгиев на тема "Процедури за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия" по научна специалност шифър 05 11 02 Политология (Европеистика. Правни изследвания на ЕС). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на журито: проф. д.п.н. Нели Ангелова Огнянова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: