Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Венислава Валериева Рачева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Венислава Валериева Рачева на тема „Изследване на биологията и екологията на язовеца (Meles meles L.) в моделни местообитания в България”, специалност Зоология: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител:
доц. д-р Даниело Пешев

Научен консултант:
гл. ас. д-р Диана Златанова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: