Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Велко Атанасов, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

Защита на дисертация на Велко Ангелов Атанасов, свободен докторант по направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения/ международни отношения/, на тема "Ислямският активизъм на Балканите", за присъждане на образователната и научна степен "доктор".

Председател на научното жури: проф.дюн. О.Борисов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: