Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Василка Златкова Баничанска, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на редовен докторант Василка Златкова Баничанска на тема: „Управление на училище в мултикултурна среда (в райони, населени с българи мюсюлмани)” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” (Управление на образованието) към катедра „Теория на възпитанието” на Факултета по педагогика.

Научен ръководител: доц. д-р Радка Иванова Питекова

Председател на научното жури: доц. дпн Сийка Г. Чавдарова-Костова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: