Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Васил Михайлов Милков, Физически факултет

Заседателна зала, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Васил Михайлов Милков за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика (вкл. Експериментална ядрена физика)
Тема: Газови пропорционални детектори за спектрометрия на неутрони

Научен ръководител: доц. д-р Людмил Тодоров Цанков
Председател на научното жури: проф. дфзн Румен Василев Ценов

 

Рецензии:

Становища: