Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Ваня Благоева Бабанин, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Семиотични аспекти на интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Реклама) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Здравко Райков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: