Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Валентина Стоилкова Тодорова-Маринова, Факултет по класически и нови филологии

Конферентна зала № 111, Центъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79

 

Защита на дисертационния труд на Валентина Стоилкова Тодорова-Маринова на тема: "Именната синтагма в хинди и в българския език (лингводидактичeн аспект)" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология и научна специалност 05.04.11 Общо и сравнително езикознание (Хинди-българско съпоставително езикознание)

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Веселинов – СУ, ФКНФ

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: