Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Валентина Костадинова Маринова, Факултет по педагогика

зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на редовен докторант Валентина Костадинова Маринова на тема „Структура и функции на семейства с дете, употребяващо психоактивни вещества” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност: „Теория на възпитанието и дидактика” /Семейството и детето в риск/ към катедра „Теория на възпитанието” на Факултета по педагогика.

Научен ръководител: доц. д-р Тони Георгиева Манасиева

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Илиева Цветанска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: