Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Теодора Людмилова Цанкова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин“)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология (Западноевропейска литература). Редовен докторант.

 

Научен ръководител: доц. д-р Цветанка Хубенова

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Пантева

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: