Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Таня Йоскова Колева, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, блок 4, ет.1, зала 130

 

Защита на докторска дисертация на тема: на тема „Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.3 Философия, научна специалност шифър 05.01.13. (Философия на културата, политиката, правото и икономиката),редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф.дфн Донка Иванова Александрова- Бубняк

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: