Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Сун Юнхун

Конферентна зала № 111 на Центъра по Кореистика, ЦИЕК

Защита на докторска дисертация на Сун Юнхун, задочен докторант, на тема "Изследване на стратегиите за изучаване на китайски език в България", за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност "Методика на обучението по чужд (китайски) език" в професионално направление Филология 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението по китайски език).

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Федотов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: