Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Стоянка Владова Шопова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема:“Професионален стрес и поведенчески модели при организации от мултикултурален тип”,за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 3.2. Психология – Психология на дейността, редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури:

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: