Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Стоян Милчев Велев, Факултет по математика и информатика

Зала 222 на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Стоян Милчев Велев на тема “Оптимизиране на SQL заявки чрез генетичен алгоритъм” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Димитров

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Нишева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: