Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Стефка Тодорова Гигова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: на тема „Превенция на специфични нарушения на способността за учене”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.3 Психология, – Медицинска психология (Клинична психология), докторант на самостоятелна подготовка

Председател на научното жури:

Автореферат

Рецензии:

Становища: