Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Стефания Георгиевна Амириду, Факултет по славянски филологии

“Нова конферентна зала”, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Слова греческого происхождения в русском языке (в контексте их истории)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – общо и сравнително езикознание (съпоставително и балканско езикознание). Задочна докторантка. Отчислена, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Цветана Ралева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: