Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Станимир Стоянов Стоянов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Станимир Стоянов Стоянов на тема "Фотохимични и спектрални изследвания на хомодимерни стирилпиридиниеви соли" по специалност Органична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: проф. дхн Иван Петков

Председател на научното жури: проф. дхн Иван Петков

 

Автореферат

Покана

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая 107 на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1