Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Славея Димитрова Димитрова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Идентичност и другост в контекста на чешката литература от периода на Ранното възраждане” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, професионално направление [2.1] Филология – Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (чешка литература) с шифър [05.04.06]. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Научен ръководител:

 

проф. дфн Иван Павлов

 

Председател на научното жури: проф. дфн Панайот Карагьозов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: