Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Силвия Емилова Борисова-Спасова, Философски факултет

Философски факултет, Ректорат, зала 63

 

Защита на докторската дисертация на Силвия Емилова Борисова-Спасова на тема Граници на естетическото съзнание по професионално направление 2.3. Философия, научна специалност 05.01.06. Естетика. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мая Иванова Николова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: