Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Сибила Божидар Игнатова, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Сибила Божидар Игнатова, редовен докторант по професионално направление 3.6 Право /Конституционно право/ за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Председател на научното жури:проф. д-р М.Карагьозова-Финкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: