Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Сашо Спасе Стояновски, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Сашо Спасе Стояновски на тема “Изследване върху млечнокиселатамикрофлора на сурово-сушени традиционни български колбаси – тип Луканка”, специалност Микробиология в професионално направление 4.3 Биологически науки.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: