Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Румяна Нешкова Георгиева, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на РУМЯНА НЕШКОВА ГЕОРГИЕВА – докторант на самостоятелна подготовка, на тема: „Формиране на емоционална компетентност у учениците в мултикултурна среда чрез обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” /Начална училищна педагогика/ към катедра „Дидактика” на Факултета по педагогика.

 

Научен ръководител: проф. дпн Нели Стоянова Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Любомирова Василева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: