Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Румяна Кирилова Крумова-Пешева, Философски факултет

Философски факултет, Ректорат, зала 63

 

Защита на докторската дисертация на Румяна Кирилова Крумова-Пешева Модел на психологическа работа при пациенти с трансплантация на орган по специалност „Психология”, в професионално направление 3.2. Психология, Медицинска психология (Клинична психология). Докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Ваня Матанова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: