Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Росица Славова Райнова, Факултет по класически и нови филологии

Първа заседателна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Росица Славова Райнов, редовен докторант, на тема „Семантико-функционални характеристики на подбудителния изказ в испанския и в българския език”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – испански език)

Председател на научното жури: доц. д-р Савелина Банова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: