Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Росица Илийчева Дикова, Философски факултет

Философски факултет, Ректорат, зала 63

 

Защита на докторската дисертация на Росица Илийчева Дикова на тема „Нормативността в класическата литературна вълшебна приказка. Социалната история на жанра и проектът за Детство в Модерна Европа” по професионално направление 2.3. Философия, научна специалност 05.01.07. Етика. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на журито: доц. д-р Силвия Стефанова Минева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: