Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Росен Василев Кукушев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Политиката на Великобритания в региона на Близкия Изток през 90-те години на ХХ век и началото на ХХІ век (1993 - 2003)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Нова и съвременна история“ в професионално направление 2.2 История и археология. Свободен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Грозев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: