Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Ралица Янкова Илкова, Юридически факултет

Зала 1 Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Наказателноправна закрила на съобщенията в РБългария" на Ралица Янкова Илкова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/ за присъждане на образователната и научна степен "доктор".

Председател на научното жури: проф.д-р Александър Стойнов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: