Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Радослава Данаилова Горанова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Радослава Данаилова Горанова на тема “Услуги на приложно ниво в грид за научни изчисления (Среда за управление на бизнес-процеси в грид)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Бази от данни)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Димитров

Председател на научното жури: доц. д-р Васил Цунижев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: