Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Радина Петрова Кралчевска, Факултет по химия и фармация

зала 202 – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 2

 

Публична защита на дисертационния труд на Радина Петрова Кралчевска на тема "Модифициране на TiO2 за повишаване на фотокаталитичната му активност" по специалност 01.05.02 Неорганична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. дхн Димитър Тодоровски, доц. д-р Мария Миланова

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Димитров

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1