Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Пламена Славова Стоянова, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Политиката на държавата към циганското население в България (1944-1989)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "История на България” (Съвременна българска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита

Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Груев

 

Автореферат

Рецензии

Становища