Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Петя Андреева Андреева, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Празници в Римската провинция Тракия І-ІІІ в. за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Археология (Антична археология)“ в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Рабаджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: