Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Павлина Иванова Иванова, Физически факултет

Заседателна зала (А-415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Павлина Иванова Иванова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Физика на газовия разряд
  • Тема: Изследване на функцията на разпределение на електроните по енергия в плазма на токамак със сонда на Ленгмюр

Научен ръководител: доц. д-р Цвятко Кръстев Попов
Председател на научното жури: проф. дфзн Александър Борисов Благоев

 

Рецензии:

Становища: