Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Нора Атанасова Голешевска, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Визуални медии и визуална реторика в края на 20-ти и началото на 21-ви век (херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика) за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 2.3 Философия, с шифър 05.01.13. (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Динов Кьосев.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: