Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Нина Георгиева Данчова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Нина Георгиева Данчова на тема "Получаване и свойства на дотирани зол-гелни материали" по специалност 01.05.05 Физикохимия 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Гуцов

Председател на научното жури: доц. д-р Анела Иванова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1