Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Николина Валентинова Цветкова, Факултет по класически и нови филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Николина Валентинова Цветкова, редовен докторант, на тема „Развиване на междукултурна комуникативна компетентност в обучението по английски език в 8 клас на профилираните училища и паралелки (интензивно изучаване)”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научно направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език . Шифър 05.07.03.

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: