Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Нели Георгиева Стефанова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: на тема: „Реторическата аргументация в италианския политически дебат от края на ХХ век„, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.3 Философия, научна специалност шифър 05.01.01 История на философията (История на реториката и ораторското изкуство),редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Величко Димитров Руменчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: