Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Нейко Симеонов Димитров, Юридически факултет

Съдебна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Нейко Симеонов Димитров, задочен докторант по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/ на тема " Колизия между възстановяването на право на собственост и придобиването на право на собственост по реда на параграф 4а от ПЗР ЗСПЗЗ " за присъждане на образователната и научна степен "доктор".

Председател на научното жури:проф. д-р Екатерина Матеева

Автореферат на Нейко С.Димитров

Рецензии:

Становища: