Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Недка Георгиева Петрова - Стоянова, Философски факултет

Зала 300 – Философски факултет, блок 4, бул.”Цариградско шосе” 125

Защита на докторската дисертация на Недка Георгиева Петрова - Стоянова на тема “Променящи се конфигурации на ядрото на изпълнителната власт в България”по по професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация) Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: