Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Надка Стоянова Данкова, Физически факултет

Заседателна зала (А-415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Надка Стоянова Данкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

  • професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по физика
  • тема: "Изграждане на система за извънкласна работа по астрономия"

 

Научен ръководител: доц. д-р Андрей Николов

 

Рецензии

Становища