Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Милена Иванова Комитска, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на Милена Иванова Комитска, редовен докторант в Стопанския факултет, на тема : „Анализ на отношението на софтуерни специалисти към инициативи за подобряване на софтуерни процеси” , за присъждане на образователна и научна степен «доктор» по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Желю Владимиров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: