Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Милена Димитрова Левунлиева, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2 на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15

Защита на дисертационния труд на МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЛЕВУНЛИЕВА на тема: „ПОНЯТИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО ВОДА / ТЕЧНОСТИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ОНТОЛОГИЧНИ МЕТАФОРИ В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК” за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност: специалност Общо и сравнително езикознание (Семантика на английския език).

 

Председател на научното жури: Проф. Мария Георгиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: