Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Михал Ваврик, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Г. В. Ф. Хегел и философията на бюрокрацията” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Методиев Кънев.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: