Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мая Методиева Вуковска, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема:„Българо-английското превключване на кодове в писмени текстове” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Български език. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Председател на научното жури: проф. дфн Боян Вълчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: