Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мая Иванова Крякова, Факултет по славянски филологии

Втора заседателна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Изучаване на любовната лирика в общообразователния процес (9.-12.клас) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.03. педагогика на обучението по научната специалност методика на обучението по български език и литература”.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Пенкова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: