Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мая Димитрова Василева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 13, ет. 1 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Творчески инструментариум на вечерното токшоу в българския телевизионен ефир (Изследване на „Шоуто на Слави”, „Вечерното шоу на Азис” и „Шоуто на Иван и Андрей” в периода 09.2009–09.2010 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Телевизионна журналистика) в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. дфн Иванка Мавродиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: