Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мая Ангелова Ангелова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл”, за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 2.3. Философия /Етика/ към Катедрата по логика, етика и естетика, редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц.д-р Силвия Стефанова Минева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: