Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мартин Харих, Философски факултет

63 зала Ректорат
на английски език – с превод

 

Защита на докторската дисертация на Мартин Харих на тема „Социално-психологически основи на мирното разрешаване на израело-палестинския конфликт”, професионално направление 2.3. Философия (Организационен мениджмънт и дипломация) задочен докторант (дистанционно обучение). Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф.д.ф.н. Пламен Макариев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: