Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Марияна Иванова Илиева, Факултет по педагогика

зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на редовен докторант Марияна Иванова Илиева на тема: „Дидактическите възгледи на Михаил Герасков (1874-1957)” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност: „История на педагогиката и българското образование”, към катедра „История на педагогиката и управление на образованието” на Факултета по педагогика.

Научен ръководител: проф. дпн Албена Дянкова Чавдарова

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Любомирова Василева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: