Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мария Илиева Ендрева, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2 на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15

Защита на дисертационния труд на Мария Илиева Ендрева на тема: "Възгледите за изкуството в критическите произведения на Райнер Мария Рилке" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.04.06 "Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на литературата на Германия, Австрия и Швейцария)".

Председател на научното жури: доц. д-р Майа Разбойникова-Фратева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: